Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

previous arrow
next arrow

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Teave ELi üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP) kohta

Alates 1971. aastast pakub ELi GSP kava arengumaadest eksporditud kaupadele hõlpsamat juurdepääsu ELi turule, kaotades ühepoolselt (s.o mitte vastastikuse põhimõtte alusel) imporditariifid või vähendades neid. GSP eesmärk on hõlbustada juurdepääsu ELi turule, et edendada arengumaade, eriti kõige vaesemate ja haavatavamate riikide, säästvat majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast arengut, mille peamine eesmärk on vaesuse vähendamine.

GSP koosneb kolmest eraldiseisvast kokkuleppest erinevate soodustatud riikidega ja soodustustasanditega.

  1. GSP standardkord madala ja madala kuni keskmise sissetulekuga riikide jaoks võimaldab tollimaksude osalist või täielikku kaotamist umbes kahel kolmandikul ELi tariifiridadest. See kord hõlmab (2019. aastal) 15 soodustatud riiki.
  2. Säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatav stimuleeriv erikord (GSP+) vähendab samu tariife 0%-ni „haavatavate” madala ja madala kuni keskmise sissetulekuga riikide jaoks, kes on ratifitseerinud ja rakendanud 27 rahvusvahelist konventsiooni, mis käsitlevad inimõigusi, tööõigusi, keskkonnakaitset ja head valitsemistava. GSP+ kavasse kuulub hetkel kaheksa soodustatud riiki.
  3. Kõik peale relvade (EBA) kord. See kord, mille alla kuulub praegu 48 soodustatud riiki, tagab vähim arenenud riikide jaoks tollimaksuvaba ja kvoodivaba turulepääsu kõigile nende toodetele, välja arvatud relvad ja laskemoon.

Teave ELi GSP ülevaate ja selle uuringu kohta

GSP praegune õiguslik alus, nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 978/2012, aegub 2023. aasta lõpus. Kui uut GSP määrust ei kehtestata, lõpetatakse GSP standardkorra ja GSP+ korra rakendamine ning impordile praegustest soodustatud riikidest hakkaksid kohalduma „tavalised“ ELi tariifid; jätkatakse ainult EBA kohaldamist. Sõltuvalt sellest, kui palju soodustatud riik ELi ekspordib, võib see mõjutada negatiivselt majanduskasvu, tööhõivet ja investeeringuid soodustatud riikides.

GSP vahehinnangus (avaldatud 2018. aasta oktoobris) jõuti järeldusele, et praegune raamistik on suures osas tõhus ja täidab oma eesmärke. Ka Euroopa Parlament tunnistas 2019. aasta märtsi õigusloomega mitteseotud resolutsioonis üldiste tariifsete soodustuste kava positiivset mõju ja esitas selle läbivaatamiseks erinevaid soovitusi. Need soovitused keskenduvad ekspordi mitmekesistamise soodustamisele, pannes suuremat rõhku keskkonnastandardite parandamisele, sidusrühmade kaasamisele ja GSP rakendamise paremale jälgimisele.

Euroopa Komisjon koostab mõjuhinnangu, et uurida ELi GSP süsteemi uue määruse eri elementide võimalike poliitiliste võimaluste majanduslikku, sotsiaalset, keskkonna- ja inimõiguste alast mõju. Saksamaal asuva majandusuuringute ja konsultatsioonifirma BKP Economic Advisors juhitud konsortsiumi poolt läbiviidud uuring toetab mõjuhindamist, analüüsides hindamistöö käigus tekkinud mitme parandusvõimaluse vajadust ning nende suhtelisi eeliseid ja puudusi.

Töö uuringuga algas 2019. aasta detsembris ja kestab üle 10 kuu.  Töörühm koostab kolm põhiaruannet, mis avaldatakse sellel veebisaidil ja mida arutatakse enne valmimist sidusrühmadega.

Study Timeline

December 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 12 December 2019 and launched the inception phase, during which the methodology is finalised.
February 2020
06 May 2020

Civil society dialogue meeting

Webinar with the EU civil society to discuss the draft inception report. Progress meetings with the European Commission and the EU Member States' expert group will also be held.
mid-May 2020

Final inception report

The report will be published on this website.
February-15 July 2020
January 2021

Interim Report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
January 2021

Progress meetings

Progress meetings with the European Commission, the EU Member States' expert group and civil society to discuss the interim report.
March 2021
June 2021