Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

previous arrow
next arrow

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Tietoa EU:n yleisestä tullietuusjärjestelmästä (GSP)

Vuodesta 1971 lähtien EU:n GSP-järjestelmä on helpottanut tuotteiden tuontia kehitysmaista EU:n markkinoille poistamalla tai vähentämällä tuontitulleja (niin kutsutut yksipuoliset tullietuudet). GSP-järjestelmän periaatteena on helpottaa tuontia EU:n markkinoille kestävän taloudellisen, yhteiskunnallisen ja ympäristöllisen kehityksen edistämiseksi erityisesti kaikkein köyhimmissä ja haavoittuvimmissa kehitysmaissa. Järjestelmän ensisijaisena tavoitteena on vähentää köyhyyttä.

GSP-järjestelmä koostuu kolmesta erillisestä sopimuksesta eri edunsaajamaiden kanssa eritasoisin etuuksin:

  1. Yleinen GSP-menettely alemman tulotason ja alemman keskitulotason maille poistaa tullimaksut osittain tai kokonaan noin kahdelta kolmasosalta EU:n tullinimikkeistä. Tämän sopimuksen piiriin kuuluu tällä hetkellä (vuonna 2019) 15 edunsaajamaata.
  2. Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityinen kannustusmenettely (GSP+) poistaa samat tullimaksut kokonaan haavoittuvaisen alhaisen tulotason ja alemman keskitulotason mailta, jotka ovat ratifioineet ja toimeenpanneet 27 kansainvälistä sopimusta koskien ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristönsuojelua ja hyvää hallintoa. GSP+-menettelyn piiriin kuuluu tällä hetkellä 8 edunsaajamaata.
  3. Kaikki paitsi aseet -järjestely (Everything but Arms, EBA). Tämä erityisjärjestely, jonka piiriin kuuluu tällä hetkellä 48 edunsaajamaata, mahdollistaa vähiten kehittyneille maille (LDC) tullittoman ja kiintiövapaan tuonnin markkinoille kaikille tuotteille lukuun ottamatta aseita ja ampumatarvikkeita.

Tietoa EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän uudelleenarvioinnista ja tästä tutkimuksesta

GSP-järjestelmän nykyinen oikeusperusta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, umpeutuu vuoden 2023 lopussa. Mikäli uutta GSP-asetusta ei säädetä, yleinen GSP-menettely ja GSP+ keskeytetään, ja tuonteihin nykyisistä edunsaajamaista aletaan soveltaa Euroopan unionin tavanomaisia tullimaksuja. Ainoastaan EBA-järjestelyä sovelletaan edelleen tämänkin jälkeen. Riippuen edunsaajamaan tuontimääristä Euroopan unioniin, tämä saattaa vaikuttaa haitallisesti kasvuun, työllisyyteen ja investointeihin edunsaajamaissa.

GSP-järjestelmän väliarvioinnissa (julkaistu lokakuussa 2018) tultiin siihen johtopäätökseen, että nykyinen soveltamisala ja sisältö on suurelta osin toimiva ja tavoitteensa täyttävä. Lisäksi Euroopan parlamentti tunnusti maaliskuussa 2019 antamassaan päätöslauselmassa, joka ei liity lainsäädäntöön, GSP-asetuksen myönteisen vaikutuksen ja antoi lukuisia suosituksia sen arviointia varten. Suositukset painottuvat viennin monipuolistamisen kannustamiseen sekä siihen, että aiempaa suurempaa huomiota kiinnitettäisiin ympäristöstandardien parantamiseen, sidosryhmien osallistamiseen ja GSP-järjestelmän täytäntöönpanon parempaan seurantaan.

Euroopan komissio laatii vaikutusten arvioinnin tarkastellakseen, mitä taloudellisia, yhteiskunnallisia, ympäristöllisiä ja ihmisoikeudellisia vaikutuksia EU:n uuden GSP-asetuksen eri osien mahdollisilla vaihtoehdoilla on. Tutkimus, joka toteutetaan Saksassa sijaitsevan taloustutkimus- ja konsultointiyritys BKP Economic Advisorsin johtaman yhteenliittymän johdolla, tukee vaikutusten arviointia analysoimalla arviointityön aikana esiin nousseiden useiden parannusvaihtoehtojen tarvetta sekä niiden suhteellisia etuja ja haittoja.

Tutkimustyö aloitettiin joulukuussa 2019 ja se kestää yli 10 kuukautta. Tutkimustyöryhmä laatii kolme päämietintöä, jotka julkaistaan tällä verkkosivustolla ja joista keskustellaan sidosryhmien kanssa ennen niiden viimeistelyä.

Study Timeline

December 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 12 December 2019 and launched the inception phase, during which the methodology is finalised.
February 2020
06 May 2020

Civil society dialogue meeting

Webinar with the EU civil society to discuss the draft inception report. Progress meetings with the European Commission and the EU Member States' expert group will also be held.
mid-May 2020

Final inception report

The report will be published on this website.
February-15 July 2020
January 2021

Interim Report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
January 2021

Progress meetings

Progress meetings with the European Commission, the EU Member States' expert group and civil society to discuss the interim report.
March 2021
June 2021