Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

previous arrow
next arrow

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

ES vispārējo preferenču sistēma (VPS)

Kopš 1971. gada ES VPS no jaunattīstības valstīm eksportētajām precēm atvieglo piekļuvi ES tirgum, vienpusēji (t. i., nepiemērojot savstarpīguma principu) atceļot vai samazinot importa tarifus. VPS galvenais nolūks ir nodrošināt vieglāku piekļuvi ES tirgum, lai veicinātu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un vides attīstību jaunattīstības valstīs, it īpaši visnabadzīgākajās un visneaizsargātākajās valstīs, galvenokārt nabadzības samazināšanas nolūkā.

VPS ietver trīs atšķirīgas vienošanās ar dažādām saņēmējvalstīm un preferenču līmeņiem.

  1. Standarta VPS režīms valstīm ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem nodrošina daļēju vai pilnīgu muitas nodokļu atcelšanu vismaz divās trešdaļās ES tarifu pozīciju. Šobrīd (2019. gadā) šo režīmu izmanto 15 saņēmējvalstis.
  2. Īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai (“VPS plus”) “neaizsargātām” valstīm ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem, kas ir ratificējušas un īstenojušas 27 starptautiskās konvencijas, kuras ir saistītas ar cilvēktiesībām, darba tiesībām, vides aizsardzību un labu pārvaldību, dažus tarifus samazina līdz 0 %. Režīmu “VPS plus” šobrīd izmanto 8 saņēmējvalstis.
  3. Nolīgums “Viss, izņemot ieročus” (Everything But Arms — EBA). Šobrīd to izmanto 48 saņēmējvalstis, un tas visiem izstrādājumiem, izņemot ieročus un munīciju, no vismazāk attīstītajām valstīm nodrošina piekļuvi tirgum beznodokļu un bezkvotu režīmā.

ES VPS pārskatīšana un šis pētījums

Pašreizējais VPS juridiskais pamats — Eiropas Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 978/2012 — zaudēs savu spēku 2023. gada beigās. Ja netiks pieņemta jauna VPS regula, standarta VPS un “VPS plus” režīmu piemērošana tiks pārtraukta, un precēm, kas importētas no pašreizējām saņēmējvalstīm, tiks piemēroti “parastie ES tarifi”. Šādā gadījumā spēku saglabātu tikai EBA. Atkarībā no apjoma, ko saņēmējvalsts eksportē uz ES, tas var negatīvi ietekmēt izaugsmi, nodarbinātību un ieguldījumus saņēmējvalstīs.

VPS starpposma izvērtējumā (publicēts 2018. gada oktobrī) tika secināts, ka pašreizējā sistēma ir lielā mērā efektīva un sasniedz savus mērķus. 2019. gada marta neleģislatīvajā rezolūcijā Eiropas Parlaments arī atzina VPS regulas pozitīvo ietekmi un sniedza vairākus priekšlikumus tās pārskatīšanai. Tie orientējas uz eksporta daudzveidības veicināšanu, kā arī vairāk uzsver vides standartu uzlabošanu, ieinteresēto pušu iesaisti un labāku VPS ieviešanas uzraudzību.

Eiropas Komisija sagatavos ietekmes novērtējumu, lai izpētītu iespējamo dažādu jaunā ES VPS regulējuma elementu politikas risinājumu ietekmi uz ekonomikas, sociālajiem, vides un cilvēktiesību aspektiem. Pētījums, ko veic konsorcijs, kuru vada Vācijā strādājošais pētījumu un konsultāciju uzņēmums “BKP Economic Advisors”, papildina ietekmes novērtējumu, analizējot vairāku izvērtēšanas darbību rezultātā iegūto uzlabojumu iespēju nepieciešamību, kā arī salīdzinošās priekšrocības un trūkumus.

Darbs pie pētījuma izstrādes tika uzsākts 2019. gada decembrī, un tas turpināsies 10 mēnešus. Komanda sagatavos trīs galvenos ziņojumus, kas tiks publicēti tās tīmekļa vietnē un pārrunāti ar ieinteresētajām pusēm pirms to sagatavošanas pabeigšanas.

Study Timeline

December 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 12 December 2019 and launched the inception phase, during which the methodology is finalised.
February 2020
06 May 2020

Civil society dialogue meeting

Webinar with the EU civil society to discuss the draft inception report. Progress meetings with the European Commission and the EU Member States' expert group will also be held.
mid-May 2020

Final inception report

The report will be published on this website.
February-15 July 2020
January 2021

Interim Report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
January 2021

Progress meetings

Progress meetings with the European Commission, the EU Member States' expert group and civil society to discuss the interim report.
March 2021
June 2021