Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

previous arrow
next arrow

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SV-Svenska

Informácie o všeobecnom systéme preferencií EÚ (VSP)

Systém VSP EÚ zjednodušuje od roku 1971 prístup tovarov vyvážaných z rozvojových krajín na európsky trh, a to jednostranným odstránením alebo znížením dovozných ciel (t. j. nerecipročne). Dôvodom na zriadenie VSP je zjednodušenie prístupu na európsky trh a podpora udržateľného hospodárskeho, spoločenského a environmentálneho rozvoja v rozvojových krajinách – najmä v tých najchudobnejších a najzraniteľnejších – s primárnym cieľom zníženia chudoby.

VSP pozostáva z troch samostatných opatrení s rôznymi zvýhodnenými krajinami a úrovňami preferencií:

  1. Štandardné VSP pre krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami poskytuje čiastočné alebo úplné odstránenie ciel na približne dve tretiny európskych colných položiek. Toto opatrenie sa v súčasnosti (v roku 2019) vzťahuje na 15 zvýhodnených krajín.
  2. Osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných (VSP+) znižuje rovnaké clá na 0 % pre „zraniteľné“ krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami, ktoré ratifikovali a zaviedli 27 medzinárodných dohovorov týkajúcich sa ľudských práv, pracovných práv, ochrany životného prostredia a dobrej správy vecí verejných. VSP+ sa v súčasnosti vzťahuje na 8 zvýhodnených krajín.
  3. Opatrenie Všetko okrem zbraní (EBA). Toto opatrenie, ktoré sa v súčasnosti vzťahuje na 48 zvýhodnených krajín, poskytuje najmenej rozvinutým krajinám (LDC) bezcolný a bezkvótový prístup na trh pre všetky ich produkty okrem zbraní a streliva.

Informácie o preskúmaní VSP EÚ a tejto štúdii

Platnosť súčasného právneho základu pre VSP, nariadenia Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, uplynie koncom roka 2023. Ak sa neprijme žiadne nové nariadenie o VSP, štandardné VSP a VSP+ sa zastavia a na dovoz z aktuálne zvýhodnených krajín by sa vzťahovali „bežné“ európske clá. Opatrenie EBA by platilo ďalej. V závislosti od objemu vývozu zvýhodnených krajín do EÚ by mohol tento krok negatívne ovplyvniť rast, mieru zamestnanosti a investície v zvýhodnených krajinách.

V strednodobom hodnotení VSP (uverejnenom v októbri 2018) sa dospelo k záveru, že súčasný rámec je do značnej miery efektívny a svoje ciele plní. Európsky parlament rovnako v nelegislatívnom uznesení z marca 2019 uznal pozitívny vplyv nariadenia o VSP a na jeho preskúmanie vydal viacero odporúčaní. Tieto sa zameriavajú na podporu diverzifikácie vývozu, kladenie väčšieho dôrazu na zlepšovanie environmentálnych noriem, zapojenie zúčastnených strán a lepšie monitorovanie zavedenia systému VSP.

Európska komisia pripraví posúdenie vplyvu s cieľom preskúmať vplyv možných variantov predpisov pre rôzne prvky nového európskeho nariadenia o VSP na hospodárstvo, spoločnosť, životné prostredie a ľudské práva. Štúdia, ktorú realizovalo konzorcium na čele s nemeckou výskumnou a konzultačnou spoločnosťou v oblasti hospodárstva BKP Economic Advisors, podporuje posúdenie vplyvu prostredníctvom analýzy potreby a relatívnych výhod a nevýhod viacerých možností na zlepšenie, ktoré vyplynuli z hodnotiacej práce.

Na štúdii sa začalo pracovať v decembri 2019 a práce budú pokračovať 10 mesiacov. Tím pripraví tri hlavné správy, ktoré sa pred finalizáciou uverenia na tejto webovej stránke a sa prerokujú so zúčastnenými stranami.

Study Timeline

December 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 12 December 2019 and launched the inception phase, during which the methodology is finalised.
February 2020
06 May 2020

Civil society dialogue meeting

Webinar with the EU civil society to discuss the draft inception report. Progress meetings with the European Commission and the EU Member States' expert group will also be held.
mid-May 2020

Final inception report

The report will be published on this website.
February-15 July 2020
January 2021

Interim Report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
January 2021

Progress meetings

Progress meetings with the European Commission, the EU Member States' expert group and civil society to discuss the interim report.
March 2021
June 2021