Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

previous arrow
next arrow

CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Относно Общата схема от преференции (ОСП) на ЕС

От 1971 г. схемата за ОСП на ЕС осигурява по-лесен достъп до пазара на ЕС на стоки, изнасяни от развиващите се страни, като едностранно (т.е. не реципрочно) премахва или намалява тарифите за внос. Принципът на ОСП е да се осигури по-лесен достъп до пазара на ЕС, за да се насърчи устойчивото икономическо, социално и екологично развитие в развиващите се страни – по-специално, най-бедните и уязвимите – с основна цел намаляване на бедността.

ОСП се състои от три различни спогодби с различни държави бенефициери и нива на преференции:

  1. Стандартната ОСП за държави с ниски и ниски към средни доходи осигурява частично или пълно премахване на митата по приблизително две трети от тарифните позиции на ЕС. Понастоящем (2019 г.), по тази спогодба има 15 държави бенефициери.
  2. Специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление (ОСП+) намалява същите тарифи до 0% за „уязвимите“ държави с ниски и ниски към средни доходи, които са ратифицирали и изпълняват 27 международни конвенции, свързани с правата на човека, трудовите права, опазването на околната среда и доброто управление. Понастоящем по ОТП+ има 8 държави бенефициери.
  3. Спогодбата „Всичко освен оръжие“ (ВОО), по която понастоящем има 48 държави бенефициери, предоставя на най-слабо развитите държави (НСРД) достъп до пазара без мита и без квоти на всички техни продукти, освен оръжия и боеприпаси.

Относно прегледа на ОСП на ЕС и настоящото проучване

Действащото правно основание за ОСП, Регламент (ЕС) № 978/2012 на Съвета от 25 октомври 2012 г., изтича в края на 2023 г. Ако не бъде приет нов регламент за ОСП, Стандартната ОСП и ОСП+ ще бъдат прекратени и вносът от настоящите страни бенефициери ще започне да се осъществява по „нормалните“ тарифи на ЕС; ще продължи да се прилага единствено ВОО. В зависимост от това колко дадена държава бенефициер изнася за ЕС, това може да окаже отрицателно въздействие върху растежа, заетостта и инвестициите в държавите бенефициери.

Междинна оценка (публикувана през октомври 2018 г.) на ОСП излезе с извода, че настоящата рамка е до голяма степен ефективна и изпълнява своите цели. В незаконодателна резолюция от март 2019 г., Европейският парламент също призна положителното въздействие на Регламента за ОТП и направи редица препоръки за неговото преразглеждане. Те са ориентирани към насърчаването на диверсификацията на износа, като поставят по-голям акцент върху подобряването на екологичните стандарти, ангажираността на заинтересованите страни и по-добрия мониторинг на прилагането на ОСП.

Европейската комисия ще изготви оценка на въздействието, която разглежда икономическото, социалното, екологичното въздействие и въздействието върху човешките права на възможните варианти на политика за различни елементи от нов регламент на ЕС за ОТП. Проучването, проведено от консорциум, ръководен от BKP Economic Advisors, фирма за икономически изследвания и консултации със седалище в Германия, подкрепя оценката на въздействието, като анализира необходимостта и относителните предимства и недостатъци на няколко варианта за подобрение, произтичащи от оценката.

Работата по проучването започна през декември 2019 г. и ще продължи 10 месеца. Екипът ще изготви три основни доклада, които ще бъдат публикувани на този уебсайт и обсъдени със заинтересованите страни, преди да бъдат завършени окончателно.

Study Timeline

December 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 12 December 2019 and launched the inception phase, during which the methodology is finalised.
February 2020
06 May 2020

Civil society dialogue meeting

Webinar with the EU civil society to discuss the draft inception report. Progress meetings with the European Commission and the EU Member States' expert group will also be held.
mid-May 2020

Final inception report

The report will be published on this website.
February-15 July 2020
January 2021

Interim Report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
January 2021

Progress meetings

Progress meetings with the European Commission, the EU Member States' expert group and civil society to discuss the interim report.
March 2021
June 2021