Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

previous arrow
next arrow

BG-български език / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

O režimu všeobecných celních preferencí EU (GSP)

Od roku 1971 nabízí režim GSP EU snazší přístup na trh EU pro zboží vyvážené z rozvojových zemí unilaterálním (tj. nerecipročním) odstraněním nebo snížením dovozních cel. Důvodem režimu GSP je nabídnout snazší přístup na trh EU s cílem podpořit udržitelný hospodářský, sociální a environmentální rozvoj v rozvojových zemích – zejména v těch nejchudších a nejzranitelnějších – s primárním cílem snížit chudobu.

GSP se skládá ze tří různých režimů dohodnutých s různými zvýhodněnými zeměmi a s různými úrovněmi preferencí:

  1. Standardní GSP pro země s nízkými a nižšími středními příjmy nabízí částečné nebo úplné zrušení cel u přibližně dvou třetin celních položek EU. Tento režim má v současnosti (v roce 2019) 15 zvýhodněných zemí.
  2. Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (GSP+) snižuje stejné sazby na 0 % pro „zranitelné“ země s nízkým a nižším středním příjmem, které ratifikovaly a provádějí 27 mezinárodních úmluv týkajících se lidských práv, pracovních práv, ochrany životního prostředí a řádné správy věcí veřejných. GSP+ má v současné době 8 zvýhodněných zemí.
  3. Režim „Vše kromě zbraní“ (EBA). Ten má v současnosti 48 zvýhodněných zemí a zajišťuje přístup nejméně rozvinutých zemí na trhy osvobozené od cel a kvót pro všechny jejich výrobky s výjimkou zbraní a střeliva.

O přezkumu režimu GSP EU a této studii

Platnost současného právního základu režimu GSP, tedy nařízení Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012, vyprší na konci roku 2023. Pokud nebude přijato žádné nové nařízení o režimu GSP, budou režimy Standardního GSP a GSP+ ukončeny a dovozy ze současných zvýhodněných zemí budou zatíženy „normálními“ cly EU. Nadále zůstane v platnosti pouze režim EBA. V závislosti na tom, kolik toho zvýhodněná země vyváží do EU, by toto mohlo ve zvýhodněných zemích negativně ovlivnit růst, zaměstnanost a investice.

Hodnocení režimu GSP v polovině období (zveřejněné v říjnu 2018) dospělo k závěru, že současný rámec je do značné míry účinný a plní své cíle. Evropský parlament v nelegislativním usnesení z března 2019 také uznal pozitivní vliv nařízení o režimu GSP a vydal řadu doporučení k jeho přezkumu. Ta se zaměřují na podporu diverzifikace vývozu, kladou větší důraz na zlepšování environmentálních norem, zapojení zúčastněných stran a lepší sledování provádění režimu GSP.

Evropská komise vypracuje posudek vlivů, aby prozkoumala dopady případných politických možností na různé prvky nového nařízení EU o režimu GSP na hospodářská, sociální, environmentální a lidská práva. Studie provedená konsorciem vedeným společností BKP Economic Advisors, ekonomickou výzkumnou a poradenskou společností se sídlem v Německu, podporuje posudek vlivů analýzou potřeby a relativních výhod a nevýhod několika možností zlepšení, které vyplynuly z hodnoticí práce.

Práce na studii byly zahájeny v prosinci 2019 a budou pokračovat po dobu více než 10 měsíců. Tým vypracuje tři hlavní zprávy, které budou zveřejněny na této webové stránce a před dokončením projednány se zúčastněnými stranami.

Study Timeline

December 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 12 December 2019 and launched the inception phase, during which the methodology is finalised.
February 2020
06 May 2020

Civil society dialogue meeting

Webinar with the EU civil society to discuss the draft inception report. Progress meetings with the European Commission and the EU Member States' expert group will also be held.
mid-May 2020

Final inception report

The report will be published on this website.
February-15 July 2020
January 2021

Interim Report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
January 2021

Progress meetings

Progress meetings with the European Commission, the EU Member States' expert group and civil society to discuss the interim report.
March 2021
June 2021